Kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải
14/10/2022 08:06:00
Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Bộ TN&MT đặt mục tiêu kiểm soát có hiệu quả ngay tại nguồn các đối tượng có hoạt động xả nước thải, từng bước ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước hệ thống thủy lợi lâu đời và quan trọng của miền Bắc này.

* Tăng phối hợp và gắn trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị

Theo Bộ TN&MT, kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải) có tầm quan trọng đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại 04 tỉnh, thành phố trên lưu vực (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương). Đây là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi tập trung các nguồn lực đầu tư với quyết tâm cao của chính quyền và nhân dân địa phương trên lưu vực; có sự hỗ trợ của cơ quan Trung ương.

Kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải cần được giải quyết tổng thể trên toàn hệ thống theo địa giới hành chính của 04 tỉnh, thành phố; duy trì chất lượng nước và bảo đảm đủ khối lượng nước; lấy phòng ngừa, giảm thiểu và ngăn chặn suy thoái là chủ yếu, kết hợp xử lý, khắc phục những điểm nóng về ô nhiễm.

Để thực hiện việc kiểm soát ô nhiễm kênh Bắc Hưng Hải cần đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy nội lực, kết hợp với việc tăng cường quản lý nhà nước, ứng dụng khoa học công nghệ và phát huy giải pháp truyền thông.

Do hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ảnh hưởng đến nhiều địa phương nên Kế hoạch đặt vấn đề phối hợp và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị lên hàng đầu.

Với kế hoạch này, Bộ TN&MT kỳ vọng sẽ tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị có liên quan trong bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư đẩy nhanh việc cải tạo, phục hồi hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Bộ TN&MT cho rằng, việc xây dựng Kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải phải gắn liền với trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải  ô nhiễm nhiều năm nay

Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương (các tỉnh, thành phố) trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trước đó, đầu tháng 6/2022, trước tình trạng ô nhiễm kéo dài của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có công văn yêu cầu các Bộ, ngành phối hợp xử lý. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để quản lý chặt chẽ chất lượng môi trường nước tại hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đảm bảo chất lượng nước đạt quy chuẩn, phòng, chống và ngăn chặn được các đối tượng, các hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường nước trái phép.

* 6 nhiệm vụ

Kế hoạch đã xác định 6 nhiệm vụ với thời gian, địa điểm, đơn vị thực hiện, nội dung cụ thể để triển khai cho giai đoạn từ quý IV/2022 đến năm 2025, bao gồm: Tổ chức khảo sát, thống kê, đánh giá nguồn thải nước thải và hiện trạng môi trường nước mặt; tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có hoạt động xả nước thải vào hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải; quan trắc, đánh giá diễn biến chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; Xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt hệ thống Bắc Hưng Hải và cơ chế chính sách cải tạo, phục hồi nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường như: công trình thu gom, xử lý nước thải; trạm quan trắc nước thải liên tục tự động, nạo vét, khơi thông dòng chảy; Tổ chức các cuộc họp về tổ chức thực hiện, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.  

Để thực hiện Kế hoạch này, Bộ TN&MT sẽ tổ chức cuộc họp về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải từ quý IV năm 2022. Ngoài ra, vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm, Bộ trưởng Bộ TN&MT sẽ chủ trì cuộc họp định kỳ về kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Nguồn: Monre.gov.vn

Liên kết