Mời tham dự Hội thảo "Hệ thống tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia và Công bố thông tin về chất lượng môi trường"
11/12/2023 08:41:00
● Tài liệu đính kèm : 588-gm-btnmt_Signed.pdf
Hội thảo sẽ phổ biến, triển khai các nội dung liên quan đến tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường và công bố thông tin về chất lượng môi trường quốc gia.

Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về quản lý số liệu quan trắc môi trường quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong hệ thống môi trường quốc gia; tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và công bố thông tin về chất lượng môi trường quốc gia, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng các Bộ/ngành tổ chức thực hiện một số đề án, dự án đảm bảo sự đồng bộ từ trung ương đến địa phương, góp phần tạo ra hệ thống thông tin môi trường thống nhất và hiệu quả.

Để phổ biến, triển khai các nội dung nêu trên tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Hệ thống tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia và Công bố thông tin về chất lượng môi trường”, cụ thể như sau:

- Thời gian: bắt đầu từ 13:30 ngày 15 tháng 12 năm 2023 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương - Ba Đình, Hà Nội.

- Thành phần tham dự:

+ Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

+ Lãnh đạo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường và một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đại diện các Bộ, ngành trung ương; Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo và cán bộ liên quan của Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc môi trường 63 tỉnh/thành phố; Chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

Nội dung chi tiết tại file Giấy mời kèm theo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời Quý Cơ quan và Quý Đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian để Hội thảo đạt chất lượng cao.

Trân trọng./.

● Tài liệu đính kèm : 588-gm-btnmt_Signed.pdf

Liên kết