Quy định mới về xả nước thải vào nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
08/11/2022 08:15:00
Từ ngày 15/11/ 2022, tỉnh Bắc Giang sẽ áp dụng quy định mới về việc xả nước thải theo Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải.

Theo đó, toàn bộ hệ thống kênh, mương, ngòi và các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (bao gồm cả sông Thương và sông Lục Nam) đều được phân vùng theo mục đích sử dụng, khả năng tiếp nhận của nguồn nước tại khu vực tiếp nhận nước thải.

Tỉnh Bắc Giang quy định, điều kiện xả nước thải vào nguồn tiếp nhận đối với cơ sở phải xử lý nước thải đạt Cột A (giá trị của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp, được quy định tại Thông tư 47 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường) trước khi thải vào nguồn tiếp nhận nước thải sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, nguồn tiếp nhận nước thải thuộc vùng hạn chế phát thải thuộc vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, khu rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ, hồ Cấm Sơn; vườn Cò (thuộc xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang); hệ thống khu di tích; các khu đô thị loại IV trở lên.

Nước thải phát sinh từ hoạt động của các cơ sở bao gồm: Khu công nghiệp, cụm công nghiệp; dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường có lưu lượng xả nước thải từ 1.000 m³/ngày đêm trở lên phải được xử lý đạt Cột A trước khi thải vào nguồn tiếp nhận nước thải, không phân biệt mục đích sử dụng của nguồn nước (trừ các cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung; cơ sở nuôi trồng thủy sản; cơ sở có hệ thống xử lý nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh bồn bể định kỳ tách riêng với hệ thống xử lý nước thải; cơ sở xả nước làm mát không sử dụng clo hoặc hóa chất khử trùng để diệt vi sinh vật; cơ sở xả nước tháo khô mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường).

Quy định được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong nước và ngoài nước có liên quan đến hoạt động xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tổ chức, cá nhân xả nước thải vào nguồn nước phải tuân thủ các quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước và môi trường…

Nguồn: Monre.gov.vn

Liên kết