Thông báo kế hoạch tổ chức Chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2023
15/02/2023 15:27:00
● Tài liệu đính kèm : CV tb KH tổ chức PT.pdf
Thông báo kế hoạch tổ chức Chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2023
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường giao, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tiếp tục tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo cho hoạt động phân tích môi trường trong khuôn khổ kế hoạch năm 2023.
- Mục tiêu: cung cấp sự đánh giá độc lập từ bên ngoài về năng lực thử nghiệm của tổ chức tham gia, đưa ra những bằng chứng độc lập, khách quan các vấn đề có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động phân tích môi trường.
- Nền mẫu: nước thải, nước mặt, đất, chất thải (ngâm chiết).
- Thời gian: tháng 5,7, 9, 10
Chi tiết kế hoạch tổ chức Chương trình thử nghiệm thành thạo trong file kèm theo.
Trân trọng thông báo./.
● Tài liệu đính kèm : CV tb KH tổ chức PT.pdf

Liên kết