Thông báo kế hoạch tổ chức Chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2024
22/02/2024 16:40:00
● Tài liệu đính kèm : CV TB tổ chức TNTT -2024.pdf
Thông báo kế hoạch tổ chức Chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2024
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường giao, trong khuôn khổ kế hoạch năm 2024, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tiếp tục tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo cho hoạt động phân tích môi trường.
- Mục tiêu: cung cấp sự đánh giá độc lập từ bên ngoài về năng lực thử nghiệm của tổ chức tham gia, đưa ra những bằng chứng độc lập, khách quan các vấn đề có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động phân tích môi trường.
- Nền mẫu: nước thải, nước ngầm, đất.
- Thời gian: tháng 5,7,10
Chi tiết kế hoạch tổ chức Chương trình thử nghiệm thành thạo trong Công văn kèm theo.
Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Cơ quan./.
● Tài liệu đính kèm : CV TB tổ chức TNTT -2024.pdf

Liên kết