Thông báo kết quả Chương trình thử nghiệm thành thạo hoạt động quan trắc hiện trường NCEM-FPT-05
14/08/2023 16:39:00
● Tài liệu đính kèm : Bao cao chuong trinh NCEM_FPT_2023.pdf
Thông báo kết quả Chương trình thử nghiệm thành thạo hoạt động quan trắc hiện trường NCEM-FPT-05

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường giao, trong khuôn khổ kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tiếp tục tổ chức Chương trình thử nghiệm thành thạo hoạt động quan trắc hiện trường (sau đây gọi chung là Chương trình NCEM-FPT-05).

Chương trình được tổ chức với mục tiêu cung cấp sự đánh giá độc lập từ bên ngoài về năng lực quan trắc hiện trường của các tổ chức tham gia thông qua việc đánh giá kết quả đo thông số Độ dẫn điện (EC) so với mẫu chuẩn được chứng nhận (mẫu CRM). Việc tham gia Chương trình cũng đảm bảo các tổ chức tuân thủ đúng quy định về đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng hoạt động quan trắc môi trường theo quy định Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

Quy trình tổ chức thực hiện Chương trình NCEM-FPT-05 đảm bảo đáp ứng các quy định kỹ thuật kỹ thuật tại TCVN ISO/IEC17043:2011 và hướng dẫn ISO 13528-2015. Chương trình có 30 tổ chức tham gia chương trình và gửi kết quả đo mẫu thử nghiệm thành thạo về Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc. Tổng số tổ chức được đánh giá kết quả đạt là 28 trong tổng số 30 tổ chức tham gia chương trình, chiếm tỷ lệ đạt 93,3%. Có 02 tổ chức không đạt theo “tiêu chí chấp nhận của kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc hiện trường” quy định tại Mục I, Phụ lục 9 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT (chiếm tỷ lệ 6,7%).

Kết quả chi tiết trong Báo cáo chương trình đính kèm./.

● Tài liệu đính kèm : Bao cao chuong trinh NCEM_FPT_2023.pdf

Liên kết