Báo cáo Chương trình thử nghiệm thành thạo trong nền mẫu nước mặt năm 2023.
24/10/2023 10:10:00
Báo cáo Kết quả Chương trình thử nghiệm thành thạo NCEM-LPT-84; NCEM-LPT-M85

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường giao, trong khuôn khổ kế hoạch năm 2023, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã thực hiện tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo cho hoạt động phân tích môi trường trên nền mẫu Nước mặt.

- Chương trình NCEM-LPT-84: As, Cd, Cu, Ni, Tổng Cr, Fe

Chương trình NCEM-LPT-85: COD, BOD5, PO43,NO2, NO3, NH4+,Cl

Sau quá trình triển khai thực hiện các chương trình thử nghiệm thành thạo nêu trên, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã hoàn thành các Báo cáo Kết quả chương trình thử nghiệm thành thạo gửi các đơn vị tham gia các chương trình. 

Trân trọng cảm ơn các đơn vị đã tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo./.

Tài liệu báo cáo dowload tại đây  NCEM-LPT-84 NCEM-LPT-85

Liên kết